Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

argaiv1150


Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Boże Dary” uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Informujemy, że z dniem 9 października 2016r.weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016,poz. 996), zastępująca dotychczasową ustawę z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym . Zgodnie z art. 28a ust.1 pkt 2 w związku z ust.3 ustawy o SKOK, Kasa przekazuje poniżej , w formie arkusza informacyjnego, informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania.

pdf_icoArkusz informacyjny dla deponentów

Wykonując obowiązek wynikający z z art.28a ust.1 pkt 1 ustawy o SKOK (w brzmieniu obowiązującym od 9 października 2016r.) Zarząd SKOK Boże Dary informuje, że na dzień 31.12.2018r. sytuacja ekonomiczno-finansowa SKOK Boże Dary przedstawia się następująco:

pdf_icoOpinia biegłego rewidenta 2018

pdf_icoSprawozdanie finansowe 2018 - wyciąg

pdf_icoDecyzja KNF o zatwierdzeniu Statutu Kasy

pdf_icoDecyzja KNF o zatwierdzeniu Prezesa Zarządu Kasy

 

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone