Nasz SKOK


Jak powstaliśmy?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Boże Dary" powstała w marcu 1994 r. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego "Murcki" w Katowicach. W początkach swojego istnienia działała pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa przy KWK "Murcki", ze względu na to, że naszymi klientami byli wyłącznie pracownicy kopalni.

argaiv1150

Wraz z dalekosiężnymi planami rozwoju Zebranie Przedstawicieli Kasy podjęło w 2000 r. decyzję o zmianie nazwy ze SKOK przy KWK "Murcki" na SKOK "Boże Dary", a działalność została rozszerzona o większe grono klientów. Również w 2000 r. został otwarty pierwszy punkt kasowy poza Centralą, który szybko zyskał uznanie. Dlatego podjęto decyzję o dalszej ekspansji i otwieraniu kolejnych punktów kasowych.

Obecnie w strukturze SKOK "Boże Dary" działa 15 punktów kasowych.

Jak zostać członkiem SKOK-u?

Członkami Kasy mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące pracownikami zakładów pracy, emerytami, rencistami, członkami organizacji społecznych bądź zawodowych.

 

Aby zostać członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo - Kredytowej "Boże Dary" wystarczy:

- przyjść z dowodem osobistym,

- podpisać deklarację członkowską,

- opłacić wpisowe (5 zł), wkład członkowski (5 zł) i wykupić jeden udział (10 zł).

 

Wszystkie formalności można załatwić osobiście w ciągu kilku minut w każdej placówce naszej Kasy.

W przypadku rezygnacji z członkostwa udział i wkład członkowski podlegają zwrotowi w terminach statutowych.

 

Dlaczego SKOK to najlepszy wybór?


 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie są bankami ani parabankami.

Ich funkcjonowanie regulowane jest ustawą o SKOK z dnia 5 listopada 2009r . Kasy objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która reguluje ich działalność.

Kasy nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami ani innymi instytucjami kredytowymi

Swoją działalność opierają wyłącznie na kapitale polskim i są własnością swoich członków.  

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają bardzo dobrą płynność. Nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe.

Za to tworzą rezerwy płynne w równowartości nie niższej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego ulokowane tak, aby środki te były łatwo zamienne na gotówkę.

Kasy mają zdywersyfikowany portfel kredytowy i depozytowy.

Kasy opierają swoją działalność na dużej liczbie niewielkich depozytów oraz podobnej strukturze kredytów. Dlatego ryzyko związane z rodzajem kredytowania nie jest duże.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na całym świecie mają się bardzo dobrze!

Nawet w dobie kryzysu w USA, amerykańskie odpowiedniki polskich SKOK-ów nie tracą płynności finansowej. Są ostoją spokoju na rynku finansowym.


Źródło: Andrzej Dunajski - Rzecznik Prasowy Kasy Krajowej SKOK

 

Ład Korporacyjny


Katowice, dnia 30.12.2014 roku


Celem spełnienia wymagań wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf,uprzejmie informujemy, iż SKOK „Boże Dary” w Katowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:

§ 8 ust. 4 – prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości aktywnego udziału elektronicznego w walnym zgromadzeniu. Dopuszcza wyłącznie udział osobisty lub przez pełnomocnika, przy czym ogranicza ilość osób członków spółdzielni reprezentowanych przez jednego pełnomocnika (por. art. 36 § 4 w zw. z art. 37 § 2 ustawy prawo spółdzielcze).

§ 9 ust.5 – w kasach, w których, zgodnie z treścią przepisu art. 36 § 3 ustawy prawo spółdzielcze,  każdemu członkowi przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu spółdzielni (niezależnie od ilości posiadanych udziałów) brak jest racjonalnego uzasadnienia dla rozdzielenia funkcji udziałowca i członka organu zarządzającego.

§ 12 ust.1 i 2 – wprowadza zasady związane z dokapitalizowaniem, które nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ze względu na brzmienie art. 10 ustawy o skok, który dopuszcza członkostwo w  skok wyłącznie osób  fizycznych  połączonych więzią, lub podmiotów  określonych w ust. 2 art.10  tzw. podmiotów III sektora (organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe). Przepisem  regulującym odpowiedzialność członków spółdzielni jest przepis art. 19 ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego członek spółdzielni odpowiada za straty spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów. W przypadku SKOK odpowiedzialność ta może zostać w statucie podwyższona do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów  (art.26 ust.3 ustawy o skok).  Z uwagi zatem na specyfikę konstrukcji skok jako spółdzielni i  ustawowo określone obowiązki  jej członków brak jest po stronie skok podstaw prawnych oraz instrumentów  w zakresie zobowiązywania do „niezwłocznego dokapitalizowania” spółdzielni.

§ 12 ust.3 – zapis ten w ogóle nie ma zastosowania w odniesieniu do skok,  zgodnie bowiem z treścią  art. 26 ust. 1 ustawy o skok nadwyżka bilansowa Kasy zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego lub uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej - w SKOK nie ma prawnej  możliwości  wypłaty dywidendy członkom kas.

§ 16 -  ze względu na fakt, iż Kasy działają wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w znacznej części lokalnie, nie posiadają struktury kapitałowej, która  rodzi prawdopodobieństwo powołania do składu organów osoby władającej wyłącznie językiem obcym  (w tym także sporządzania dokumentów  w języku obcym). Powyższe wyjaśnienie przemawia także za wyłączeniem stosowania w odniesieniu do Kas postanowień § 24 ust.1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 19 ust. 1 i 2 – nieadekwatne do  sytuacji Kas.  Kas są spółdzielniami do których w zakresie nieuregulowanym ustawą o skok zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawo spółdzielcze. Z uwagi na fakt, iż ustawa o skok nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących powoływania rady nadzorczej w Kasie, zastosowanie znajdzie art.45 § 2 ustawy prawo spółdzielcze  w myśl  którego do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Powyższe w praktyce może uniemożliwiać spełnienie wymogu określonego w  zasadach wskazanych w § 19 ust.1 i 2.

§ 22 ust. 1 i 2 oraz § 21 ust.2 – zasada niemożliwa do spełnienia przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ze względu na wskazany wyżej wymóg z art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego wykluczający, co do zasady udział w radzie nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych.

§ 28 w zakresie polityki wynagradzania członków organu nadzorującego – nie dotyczy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ze względu na brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o skok, który przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez członków organów kasy nieodpłatnie (przy czym  statut może przewidywać  wynagradzanie członków zarządu). Nie mniej jednak członkowie organu nadzorującego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wykonują swoją funkcję społecznie.

§ 29 – uzasadnienie jak wyżej.

§ 53-57 – ze względu na brzmienie art. 3 ustawy o skok, która nie dopuszcza  zarządzania przez kasę aktywami nabytymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta, § 53-§ 57 (Rozdział 9)  w całości nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.pdf_icoPolityka informacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Boże Dary”

pdf_icoSchemat organizacyjny Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Boże Dary”

 


Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone