Ład korporacyjny

Katowice, dnia 30.12.2014 roku

Celem spełnienia wymagań wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, uprzejmie informujemy, iż SKOK „Boże Dary” w Katowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:

§ 8 ust. 4 – prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości aktywnego udziału elektronicznego w walnym zgromadzeniu. Dopuszcza wyłącznie udział osobisty lub przez pełnomocnika, przy czym ogranicza ilość osób członków spółdzielni reprezentowanych przez jednego pełnomocnika (por. art. 36 § 4 w zw. z art. 37 § 2 ustawy prawo spółdzielcze).

§ 9 ust.5 – w kasach, w których, zgodnie z treścią przepisu art. 36 § 3 ustawy prawo spółdzielcze,  każdemu członkowi przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu spółdzielni (niezależnie od ilości posiadanych udziałów) brak jest racjonalnego uzasadnienia dla rozdzielenia funkcji udziałowca i członka organu zarządzającego.

§ 12 ust.1 i 2 – wprowadza zasady związane z dokapitalizowaniem, które nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ze względu na brzmienie art. 10 ustawy o skok, który dopuszcza członkostwo w  skok wyłącznie osób fizycznych połączonych więzią, lub podmiotów określonych w ust. 2 art.10 tzw. podmiotów III sektora (organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe). Przepisem  regulującym odpowiedzialność członków spółdzielni jest przepis art. 19 ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego członek spółdzielni odpowiada za straty spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów. W przypadku SKOK odpowiedzialność ta może zostać w statucie podwyższona do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów (art.26 ust.3 ustawy o skok). Z uwagi zatem na specyfikę konstrukcji skok jako spółdzielni i ustawowo określone obowiązki  jej członków brak jest po stronie skok podstaw prawnych oraz instrumentów w zakresie zobowiązywania do „niezwłocznego dokapitalizowania” spółdzielni.

§ 12 ust.3 – zapis ten w ogóle nie ma zastosowania w odniesieniu do skok,  zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o skok nadwyżka bilansowa Kasy zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego lub uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej – w SKOK nie ma prawnej  możliwości wypłaty dywidendy członkom kas.

§ 16 –  ze względu na fakt, iż Kasy działają wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w znacznej części lokalnie, nie posiadają struktury kapitałowej, która  rodzi prawdopodobieństwo powołania do składu organów osoby władającej wyłącznie językiem obcym (w tym także sporządzania dokumentów w języku obcym). Powyższe wyjaśnienie przemawia także za wyłączeniem stosowania w odniesieniu do Kas postanowień § 24 ust.1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 19 ust. 1 i 2 – nieadekwatne do  sytuacji Kas. Kas są spółdzielniami do których w zakresie nieuregulowanym ustawą o skok zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawo spółdzielcze. Z uwagi na fakt, iż ustawa o skok nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących powoływania rady nadzorczej w Kasie, zastosowanie znajdzie art.45 § 2 ustawy prawo spółdzielcze  w myśl którego do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Powyższe w praktyce może uniemożliwiać spełnienie wymogu określonego w zasadach wskazanych w § 19 ust.1 i 2.

§ 22 ust. 1 i 2 oraz § 21 ust.2 – zasada niemożliwa do spełnienia przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ze względu na wskazany wyżej wymóg z art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego wykluczający, co do zasady udział w radzie nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych.

§ 28 w zakresie polityki wynagradzania członków organu nadzorującego – nie dotyczy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ze względu na brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o skok, który przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez członków organów kasy nieodpłatnie (przy czym  statut może przewidywać wynagradzanie członków zarządu). Nie mniej jednak członkowie organu nadzorującego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wykonują swoją funkcję społecznie.

§ 29 – uzasadnienie jak wyżej.

§ 53-57 – ze względu na brzmienie art. 3 ustawy o skok, która nie dopuszcza  zarządzania przez kasę aktywami nabytymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta, § 53-§ 57 (Rozdział 9)  w całości nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Polityka informacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Boże Dary”

Schemat organizacyjny Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Boże Dary”

Informacja o działaniach podejmowanych przez Organy Kasy (maj 2024)